Ενασχόληση με τους εξής τομείς δικαίου
Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο Αστικό Δίκαιο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Εργατικό Δίκαιο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο Ποινικό Δίκαιο και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο Δίκαιο Ακινήτων & Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις, φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση. Το δικηγορικό γραφείο ενεργεί συχνά για διεθνείς πελάτες, σε συμβάσεις συνεργασίας, στη διαμόρφωση εταιρικών συμφωνιών και σε ρυθμιστικά θέματα. Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει το γραφείο μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Αναδιάρθρωση και διάσπαση επιχειρήσεων
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και εταιρικές συμμετοχές
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
 • Λύση και εκκαθάριση
 • Πτώχευση-Συνδιαλλαγή-Εξυγίανση-Ειδική Εκκαθάριση επιχειρήσεων
 • Νομικός έλεγχος εταιρειών
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για τα προϊόντα
 • Σήματα
 • Στρατηγικές συμμαχίες
 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης
 • Συμβάσεις συνεργασίας και μετοχικές συμβάσεις
 • Σύσταση εταιρειών
 • Χρηματοδότηση εταιρειών
 

Το Δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει υψηλές νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των ζητημάτων του αστικού δικαίου, το οποίο άλλωστε αποτελεί τη βάση του δικαιϊκού μας συστήματος αξιοποιώντας παράλληλα την εξελισσόμενη νομολογία των δικαστηρίων μας διασφαλίζοντας συνδυαστικά τα συμφέροντα των εντολέων μας. Ειδικώτερα αναφέρονται οι εξής κλάδοι:

 • Δικαιοπραξίες
 • Ενοχικό δίκαιο (συμβάσεις κ.λ.π.)

 • Εμπράγματο δίκαιο (ιδιοκτησιακό καθεστώς, οροφοκτησία κ.λ.π.)
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Οικογενειακές διαφορές (διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, διατροφή, συμμετοχή στα αποκτήματα, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.)
 • Αστική αποζημίωση (τροχαία ατυχήματα, ευθύνη από σύμβαση, αδικοπραξία κ.λ.π.)
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη κ.λ.π)
 • Διακανονισμός χρεών
 • Διαταγή πληρωμής – Είσπραξη απαιτήσεων – Ρύθμιση οφειλών
 • Προστασία καταναλωτή
 • Ιατρική Ευθύνη
 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς την αρμόδια Εποπτική Αρχή, ασφαλιστικές εταιρείες ως και εταιρείες διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένως :

 • Συμβάσεις διαμεσολάβησης
 • Συμβάσεις Αντασφάλισης
 • Κανονιστική Συμμόρφωση και Επικοινωνία με την Εποπτική Αρχή
 • Δίκαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης
 • Δίκαιο ασφάλισης μεταφορών
 • Ομαδική Ασφάλιση
 • Μεταβίβαση ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου

Το γραφείο μας εξειδικεύεται απολύτως στο Δίκαιο Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης. Το έτος 2009 ανέλαβε την εκκαθάριση του ομίλου των εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και «COMMERCIAL VALUE» με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία, αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και για τα δικαστήρια, ζητήματα σε όλο σχεδόν το φάσμα του ελληνικού δικαίου, αλλά και ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με την σύνταξη της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος, τις ανακοπές, την επαλήθευση των απαιτήσεων, τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, την περιουσία των ασφαλιστικών εταιρειών, τον υπολογισμό και τις νομικές παραδοχές των αποθεμάτων, όπως και σε σχέση με εταιρείες του εξωτερικού, τις συμμετοχές, την κεφαλαιαγορά, την διαμεσολάβηση, τους κλάδους ασφάλισης ζωής, την εναρμόνιση ευρωπαϊκών οδηγιών στον ελληνικό νόμο, την φορολογία εταιρειών, φυσικών προσώπων, την σύνταξη ισολογισμού, τις εργατικές απαιτήσεις κ.ά. Συνεργασθήκαμε δε, με όλες τις εποπτικές αρχές, (ΕΠΕΙΑ, ΤτΕ), το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, την Κεφαλαιαγορά, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ.λ.π.

 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο εταιρείες και παρέχει υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα ζητημάτων του εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
 • Αναθεώρηση όρων εργασίας
 • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
 • Παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων
 • Αποζημίωση διοικητικών στελεχών
 • Δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Απαιτήσεις εργαζομένων

  Οι δικηγόροι μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην δικαστική επίλυση εργατικών διαφορών με εξαιρετικά επιτυχή αποτελέσματα.

 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην θεωρία και στην νομολογία για τις προϋποθέσεις, τα μέσα και την διαδικασία που επιτυγχάνουν είτε την ικανοποίηση αξιώσεων με επιβολή μέτρων εκτέλεσης κατά της περιουσίας και του προσώπου, στις περιπτώσεις της μη εκούσιας συμμόρφωσης του υποχρέου, είτε τα μέσα άμυνας που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων σε επισπευδόμενη εκτέλεση. Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει το γραφείο μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Πλήρης δικαστηριακή υποστήριξη των υποθέσεων (προσωρινές διαταγές, αναστολές, ανακοπές κ.λ.π.)
 • Επιβολή κατάσχεσης κατά κινητής, ακίνητης περιουσίας και ειδικών περιουσιακών στοιχείων, κατάσχεση εις χείρας τρίτου κ.λ.π.
 • Αναγκαστική Διαχείριση – Προσωπική κράτηση
 • Εκτελεστοί τίτλοι
 • Έρευνα ακίνητης περιουσίας
 

Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως δημόσιες εγγραφές, κοινοπρακτικά δάνεια, διαχείριση κεφαλαίων, παράγωγα, χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής, συμπράξεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, εξυγίανση επιχειρήσεων και αναδιάρθρωση εταιρικών χρεών. Η ενασχόλησή μας καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση κεφαλαίων
 • Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
 • Πτώχευση & εξυγίανση
 • Χρηματοδότηση έργων υποδομής
 • Κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια
 • Αναδιάρθρωση δανείων
 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ασχολείται με το ποινικό δίκαιο υποστηρίζοντας αποτελεσματικά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης τον πολίτη που φέρεται να έχει τελέσει ποινικά κολάσιμες πράξεις, επιδιώκοντας την δίκαιη ποινική μεταχείρισή του. Ομοίως εκπροσωπεί τον πολίτη που ζημιώθηκε από «εγκληματική πράξη» προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αντιλαμβάνεται το οικονομικό ποινικό δίκαιο ως συγκερασμό της αστικής και ποινικής ευθύνης και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις εταιρικής απάτης τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται από το δικαστηριακό χειρισμό οικονομικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων της άσκησης των σχετικών αξιώσεων, της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και της εφαρμογής της νομοθεσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το δικηγορικό γραφείο χειρίζεται οικονομικά αδικήματα, διασυνοριακά και μη, από την πλευρά τόσο των εναγόντων/μηνυτών όσο και εναγομένων/κατηγορουμένων. Το δικηγορικό γραφείο έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων διοικητικών στελεχών που παραβίασαν υποχρεώσεις πίστεως και μη ανταγωνισμού.

 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ενεργεί για την υποστήριξη των πολιτών έναντι των φορέων της διοικήσεως με καλή γνώση του δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις του κράτους και των ιδιωτών διασφαλίζοντας την τήρηση της νομιμότητας. Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει το γραφείο μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ιεραρχικές προσφυγές έναντι φορέων δημόσιας διοίκησης
 • Αγωγές, προσφυγές, ανακοπές
 • Διεκδίκηση μισθολογικών απαιτήσεων, βαθμολογικής εξέλιξης κ.λ.π.
 • Αιτήσεις ακυρώσεως
 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου
 • Άρση απαλλοτρίωσης
 

Το δικηγορικό γραφείο Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ενεργεί σε αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και θεσμικούς επενδυτές.

Δεδομένης της ευρείας ανάμειξης συμβολαιογράφων στις σχετικές συμφωνίες, το δικηγορικό γραφείο εταιρεία συνεργάζεται στενά με αυτούς και εάν της ζητηθεί προτείνει στους εντολείς της τους συμβολαιογράφους εκείνους που κρίνει ως τους πλέον έμπειρους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τομείς εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

 • Εξαγορές
 • Πωλήσεις
 • Κοινοπραξίες
 • Φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων
 • Μισθώσεις
 • Απαλλοτριώσεις